Ochrana osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom spracovania položenej otázky a zaslania odpovede primeranou formou spoločnosťou HEGE s.r.o., IČO: 46 944 982, so sídlom: Martovce 385, 947 01 ako prevádzkovateľom tejto internetovej stránky. Za účelom zaslania odpovede na otázku týkajúcu sa podmienok vyhotovenia a dodania výrobkov prevádzkovateľa priamo na stavbu poskytujem informatívne údaje o mieste, kde sa stavba nachádza. Beriem na vedomie, že bez poskytnutia osobných údajov v uvedenom rozsahu mi nemôže byť zaslaná odpoveď na položenú otázku a že nedôjde k ich ďalšiemu spracúvaniu ani poskytovaniu tretím osobám bez môjho predchádzajúceho súhlasu. Beriem na vedomie, že tento udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať, v dôsledku čoho dôjde k ukončeniu poskytovania služby a k výmazu poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov). Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na tejto internetovej stránke v časti Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.