Pravidlá cookie


VYHLÁSENIE o ochrane osobných údajov pri používaní internetovej stránky

Spoločnosť HEGE s.r.o., IČO: 46 944 982, so sídlom: Martovce 385, 947 01 ako prevádzkovateľ internetovej stránky nespracúva osobné údaje fyzických osôb navštevujúcich túto internetovú stránku v prípade ak stránku nevyužívajú na aktívnu komunikáciu s prevádzkovateľom. V prípade ak dotknutá osoba udelí súhlas na spracúvanie jej osobných údajov v súvislosti so zasielaním odpovede zo strany prevádzkovateľa na otázku položenú prostredníctvom kontaktného formulára, budú ňou poskytnuté osobné údaje spracúvané v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie riadneho doručenia odpovede, čo predstavuje účel spracúvania.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je udelenie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov spolu s vyplnením údajov nevyhnutných pre doručovanie odpovede, ktorú funkcionalitu zabezpečuje prevádzkovateľ.

Osobné údaje v uvedenom rozsahu budú uchovávané prevádzkovateľom po dobu trvania udeleného súhlasu, teda po dobu, po ktorú bude prebiehať komunikácia s dotknutou osobou v súvislosti s otázkou položenou prostredníctvom kontaktného formulára.

Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy dotknutej osobe na základe jej žiadosti:

poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;
poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;
vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.